Профил на купувача

Запознайте се с обявените от нас текущи процедури и публични покани по Закона за обществените поръчки и покани за оферти.

Процедури

1-4 от 419 Резултата Първа <<1 2 3 4 5>> Последна

ТТ001779 Провеждане на курсове по английски език за осъществяване на проект „Нови езикови умения, повишена дигитална компетентност и професионална квалификация за по-качествени работни места в "Софийска вода" АД” по договор № BG05M9OP001-1.021-0179-C01, сключен между МТСП и Софийска вода АД

дата на създаване: 16 юли 2018

ТТ001725 „Доставка и монтаж на ултразвукови разходомери/водомери и фланшови магнитно индуктивни разходомери за отпадъчни води“.

дата на създаване: 05 юли 2018

ТТ001760 Планирано изграждане на нови и подмяна на съществуващи сградни водопроводни отклонения и спирателни кранове по водопроводната мрежа на територията на Столична община

дата на създаване: 04 юли 2018

ТТ001781 Избор на изпълнител за осигуряване на физическа невъоръжена охрана, охрана със сигнално-охранителни системи и автопатрули за предотвратяване на престъпни посегателства на обекти на „Софийска вода“ АД”

дата на създаване: 04 юли 2018

Вътрешни правила, становища на АОП, пазарни консултации и други

Други покани за оферти

1-4 от 5 Резултата Първа <<1 2>> Последна

Доставка на софстартери

Вижте пълното обявление за офертата

краен срок: 19 юли 2018

Сключване на договор за Извънгаранционно сервизно обслужване на измервателни прибори (настолни и портативни) – рН- метри, кондуктометри, оксиметри, портативен турбидиметър, портативен спектрофотометри, термометри и везни.

Вижте пълното обявление за офертата

краен срок: 25 юли 2018

Доставка на стълби

Вижте пълното обявление за офертата

краен срок: 17 юли 2018

Доставка на полиетиленов резервоар, с обем 40 литра

Вижте пълното обявление за офертата

краен срок: 17 юли 2018

Покани за оферти за проектиране (“WISE” ЕООД)

КонтактиВсички контакти

Контакт с отдел Снабдяване