Профил на купувача

Запознайте се с обявените от нас текущи процедури и публични покани по Закона за обществените поръчки и покани за оферти.

Процедури

9-12 от 474 Резултата Първа <<1 2 3 4 5>> Последна

ТТ001826 Доставка на реагенти, референтни материали, среди,стъклария и консумативи за химични и биологични анализи

дата на създаване: 20 май 2019

ТТ001809 Инженеринг с предмет: Проектиране, доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на нова дифузорна система на биобасейните в СПСОВ Кубратово, съгласно одобрено проектно предложение по ОП „Иновации и конкурентоспособност“, проект BG16RFOP002-3.002 „Повишаване на енергийната ефективност в "Софийска вода" АД чрез извършване на строително-монтажни дейности за част от сградния фонд и внедряване на нова дифузорна система“, финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

дата на създаване: 17 май 2019

ТТ001840 Отчитане на водомери на територията на Столична община

дата на създаване: 16 май 2019

TT001836 Доставка на резервни части за решетки, класификатор, компактор, транспортна лента MASSARITMA, резервни части за пневматика на филтър преси и барабанни сгъстители ROEDIGER и бързи пясъчни филтри и резервни части за дозаторни станции Масс Атърма PMU 5000 и филтър преси BP 2500

дата на създаване: 14 май 2019

Други покани за оферти

1-4 от 16 Резултата Първа <<1 2 3 4>> Последна

Доставка на лабораторна стъклария за химични и биологични анализи.

Вижте пълното обявление за офертата

краен срок: 25 юни 2019

Покана за оферти за доставка на бутилирана минерална вода 1.5 л

Вижте пълното обявление за офертата

краен срок: 19 юни 2019

Покана за оферта за доставка на профил от високо износоустойчива стомана

Вижте пълното обявление за офертата

краен срок: 19 юни 2019

Покана за оферта за доставка на батерии за радиостанции

Вижте пълното обявление за офертата

краен срок: 19 юни 2019

Покани за оферти за проектиране (“WISE” ЕООД)

КонтактиВсички контакти

Контакт с отдел Снабдяване