Профил на купувача

Запознайте се с обявените от нас текущи процедури и публични покани по Закона за обществените поръчки и покани за оферти.

Информации за обяви за събиране на оферти и покани

13-16 от 225 Резултата Първа <<2 3 4 5 6>> Последна

47102EP Избор на изпълнител за сключване на договор с предмет: „Извършване на оценка за съответствие със съществените изисквания към строежите и изготвяне на комплексен доклад за съответствие на инвестиционен проект, както и оказване на всяко необходимо съдействие в процеса на издаване на разрешение за строеж за обект: Проектиране, изграждане и въвеждане в експлоатация на нов метантанк - 7 000 м3 и упражняване на строителен надзор по време на строителството до получаване на разрешение за ползване, включително изготвяне на технически паспорт за строеж на обект: Проектиране, изграждане и въвеждане в експлоатация на нов метантанк - 7 000 м3“

дата на създаване: 11 октомври 2018

47088/IK-4141Инженеринг с предмет: Проектиране, доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на главно табло ниско напрежение (ГТНН) монтирано в контейнер на кота „0“ в КПС Илиянци

дата на създаване: 10 октомври 2018

47323EP Изпълнение на строително-монтажни работи за:ОБЕКТ: Реконструкция на сграда “Сгъстители” в ПСОВ “Кубратово”, находяща се в град София, Столична община – район “Сердика”, поземлен имот с идентификатор: 68134.519.15

дата на създаване: 09 октомври 2018

47241 ZB 3404 Удължаване на гаранционната поддръжка на хардуер и софтуер на система за централизирано събиране и управление на събития свързани със сигурността на инфраструктурата (SIEM) на Софийска вода АД

дата на създаване: 02 октомври 2018

Вътрешни правила, становища на АОП, пазарни консултации и други

Други покани за оферти

1-4 от 6 Резултата Първа <<1 2>> Последна

Доставка на ролки за ГЛТ 800

Вижте пълното обявление за офертата

краен срок: 28 декември 2018

Изработка и доставка на бюра

Вижте пълното обявление за офертата

краен срок: 21 декември 2018

Доставка на батерии за ъглошлайфи Bosch

Вижте пълното обявление за офертата

краен срок: 27 декември 2018

Доставка на батерии за ръчни инструменти Dewalt

Вижте пълното обявление за офертата

краен срок: 27 декември 2018

Покани за оферти за проектиране (“WISE” ЕООД)

КонтактиВсички контакти

Контакт с отдел Снабдяване