Профил на купувача

Запознайте се с обявените от нас текущи процедури и публични покани по Закона за обществените поръчки и покани за оферти.

Информации за обяви за събиране на оферти и покани

17-20 от 227 Резултата Първа <<3 4 5 6 7>> Последна

46862/HZ-4472-Доставка на бандажни колела за утаители.

дата на създаване: 17 октомври 2018

47347EP Изпълнение на строително-монтажни работи за:ОБЕКТ: Реконструкция на сграда “Парокотелна централа” в ПСОВ “Кубратово”, находящa се в град София, Столична община – район “Сердика”, поземлен имот с идентификатор: 68134.519.15

дата на създаване: 12 октомври 2018

47102EP Избор на изпълнител за сключване на договор с предмет: „Извършване на оценка за съответствие със съществените изисквания към строежите и изготвяне на комплексен доклад за съответствие на инвестиционен проект, както и оказване на всяко необходимо съдействие в процеса на издаване на разрешение за строеж за обект: Проектиране, изграждане и въвеждане в експлоатация на нов метантанк - 7 000 м3 и упражняване на строителен надзор по време на строителството до получаване на разрешение за ползване, включително изготвяне на технически паспорт за строеж на обект: Проектиране, изграждане и въвеждане в експлоатация на нов метантанк - 7 000 м3“

дата на създаване: 11 октомври 2018

47088/IK-4141Инженеринг с предмет: Проектиране, доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на главно табло ниско напрежение (ГТНН) монтирано в контейнер на кота „0“ в КПС Илиянци

дата на създаване: 10 октомври 2018

Вътрешни правила, становища на АОП, пазарни консултации и други

Други покани за оферти

1-4 от 7 Резултата Първа <<1 2>> Последна

Доставка на комплект дивани

Вижте пълното обявление за офертата

краен срок: 22 февруари 2019

Изработка и доставка на етажерка

Вижте пълното обявление за офертата

краен срок: 22 февруари 2019

Доставка на батерии

Вижте пълното обявление за офертата

краен срок: 19 февруари 2019

Въвеждащо обучение по SQL

Вижте пълното обявление за офертата

краен срок: 22 февруари 2019

Покани за оферти за проектиране (“WISE” ЕООД)

КонтактиВсички контакти

Контакт с отдел Снабдяване