Профил на купувача

Запознайте се с обявените от нас текущи процедури и публични покани по Закона за обществените поръчки и покани за оферти.

Процедури

13-16 от 479 Резултата Първа <<2 3 4 5 6>> Последна

TT001837 „Удължаване на гаранционната поддръжка на оборудване и софтуер за защита от бедствия и аварии на „Софийска вода“ АД”

дата на създаване: 22 май 2019

ТТ001843 „Удължаване на гаранционната поддръжка на хардуер и софтуер на система за централизирано събиране и управление на събития, свързани със сигурността на инфраструктурата (SIEM) на „Софийска вода“ АД”

дата на създаване: 21 май 2019

ТТ001826 Доставка на реагенти, референтни материали, среди,стъклария и консумативи за химични и биологични анализи

дата на създаване: 20 май 2019

ТТ001809 Инженеринг с предмет: Проектиране, доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на нова дифузорна система на биобасейните в СПСОВ Кубратово, съгласно одобрено проектно предложение по ОП „Иновации и конкурентоспособност“, проект BG16RFOP002-3.002 „Повишаване на енергийната ефективност в "Софийска вода" АД чрез извършване на строително-монтажни дейности за част от сградния фонд и внедряване на нова дифузорна система“, финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

дата на създаване: 17 май 2019

Информации за обяви за събиране на оферти и покани

229-232 от 237 Резултата Първа <<56 57 58 59 60>> Последна

Резултати от проведена публична покана с предмет: Извършване на пощенски и куриерски услуги.

дата на създаване: 27 октомври 2014

Доставка на препарати и средства за лична хигиена: sv1000018538

дата на създаване: 24 октомври 2014

Договорът по публична покана с предмет „Изграждане на ограда на пояс І от СОЗ на яз. "Искър" в района на ДЛС "Искър"- от язовирната стена до точка 899 в местността "Габров дол" с дължина 2500 м, в изпълнение на Заповед №РД-577/08.09.2008 г. на Министъра на околната среда и водите, с която е актуализирана и определена СОЗ на яз. „Искър” е изпълнен на 20.01.2015 г. с изчерпване на стойността по чл.5 от договора

дата на създаване: 26 септември 2014

Резултати по проведена обществена поръчка чрез публична покана с предмет „Доставка, инсталация и въвеждане в експлоатация на лабораторен хомогенизатор за утайки и почви, и обучение за работа с него“

дата на създаване: 23 септември 2014

Други покани за оферти

1-4 от 16 Резултата Първа <<1 2 3 4>> Последна

покана за оферта 49284-сп-2946 диспенсъри

Вижте пълното обявление за офертата

краен срок: 26 юли 2019

Покана за оферта 49202-сп-2903 климатик

Вижте пълното обявление за офертата

краен срок: 29 юли 2019

49308KD-106- Закупуване на хладилник

Вижте пълното обявление за офертата

краен срок: 26 юли 2019

49308KD-106 Закупуване на вертикален байлер

Вижте пълното обявление за офертата

краен срок: 26 юли 2019

Покани за оферти за проектиране (“WISE” ЕООД)

КонтактиВсички контакти

Контакт с отдел Снабдяване