Профил на купувача

Запознайте се с обявените от нас текущи процедури и публични покани по Закона за обществените поръчки и покани за оферти.

Условия за доставки на стоки и услуги

Информации за обяви за събиране на оферти и покани

249-250 от 250 Резултата Първа <<59 60 61 62 63>> Последна

Резултати от възлагане на обществена поръчка чрез публична покана с предмет: Реконструкция на съществуващ уличен канал (западно улично платно) по ул. Златовръх с начална ревизионна шахта - сградно канализационно отклонение на УПИ Х, кв. 170 (ул. Златовръх 22) до О.Т. 282 и заустване в съществуващ уличен канал Ф500 мм. и Реконструкция на съществуващ уличен водопровод Ф80 с нов диаметър Ф250 (Гл.Кл.XI), по ул. Златовръх в участъка от ул. „Стоян Михайловски“ до ул. „Галичица"

дата на създаване: 11 септември 2014

Договор за обществена поръчка с предмет „Изпълнение на СМР на следните обекти: Реконструкция на уличен канал по ул. „Симеон Радев” /тупик/ от ул. „Пирин” до двор на 2-ро СОУ „Академик Емилиян Станев”; СО – район Витоша; Ремонт на отводнителна система на западната част от двора на 2-ро СОУ "Емилиян Станев"; СО - район Витоша;“, приключен на 23.01.2015 г., на осн. чл.10

дата на създаване: 26 август 2014

Вътрешни правила, становища на АОП, пазарни консултации и други

Други покани за оферти

1-4 от 9 Резултата Първа <<1 2 3>> Последна

Изготвяне на Доклад за състоянието на биологичното разнообразие (Оценка, анализ и препоръки)

Вижте пълното обявление за офертата

краен срок: 20 февруари 2020

Покана за оферта за метрологична проверка на разходомер

Вижте пълното обявление за офертата

краен срок: 19 февруари 2020

Закупуване на хранилки и къщи за птици и таралежи и хотел за насекоми

Вижте пълното обявление за офертата

краен срок: 19 февруари 2020

Доставка и въвеждане в експлоатация на 2 броя цифрови орбитални клатачки

Вижте пълното обявление за офертата

краен срок: 19 февруари 2020

Покани за оферти за проектиране (“WISE” ЕООД)

КонтактиВсички контакти

Контакт с отдел Снабдяване