„Софийска вода“ – за 2,5 години постигнахме повече от заложеното по бизнес план

25 юни 2019

- Качеството на питейната вода надхвърля нормативните изисквания
- „Софийска вода“, част от Веолия, въведе нов стандарт за клиентско обслужване
- Над 600 км ВиК мрежа са изградени и ремонтирани,  усилено се въвеждат и дигитални услуги


След първите две години и половина на Бизнес план 2017-2021 г. „Софийска вода“ като част от Веолия не само покрива заложеното от КЕВР, но по много от показателите е постигнала по-високи резултати.

„За тези две години и половина от Бизнес план 2017-2021 г., целият екип на „Софийска вода“, работихме упорито и целенасочено. Посоката ни беше дигитализация и модернизация – на мрежата, на клиентското обслужване, на съоръженията, на инфраструктурата. Направихме повече от обещаното за периода, знаем, че ни очакват още предизвикателства, предстои още много работа. Желаем със същите темпове и амбиции на най-големия оператор у нас да станем един от най-добрите ВиК оператори в региона – с отлични услуги, гарантирано качество на водата и нарастващо доверие на клиентите в нас“, коментира Васил Тренев, изпълнителен директор на „Софийска вода“.

Равносметката на дружеството показва, че качеството на питейната вода надхвърля изискванията на регулаторните органи и съответствието трайно е над 99.22%.  Съвсем наскоро като доказателство за това,  „Софийска вода“ стана първия в страната воден оператор, който получи регистрация от МОСВ и Европейската комисия за управление на околната среда и одит – ЕМАС. Това е признание за прилагане на най-висок европейски екологичен стандарт.

Усилено обновяваме ВиК инфраструктурата на столицата. За периода 2010-2018 г. са изградени или рехабилитирани 590 км водопроводи, както и 84 км канали с включени рехабилитирани и нови връзки към тях,  с което общата дължина на ВиК мрежата в София вече надминава 5500 км, приблизително три пъти разстоянието от София до Мадрид. В резултат на инженерните дейности и сериозната превантивна работа, която „Софийска вода“ осъществява, през периода е намален броят на възникналите течове с над 12%.

За петгодишния период (2017-2021г.) са предвидени инвестиции в размер на 209 млн. лв., а за 2019 г. те са в размер на 46.3 млн. лв. За сравнение - собствените инвестиции на дружеството за 2017г.  са по-големи от инвестираното в сектора чрез ОП „Околна среда“ на ЕС. Освен във ВиК мрежата, интензивно се инвестира в иновации и модернизация на съоръженията. Голям инвестиционен проект на дружеството е изграждането на нов метантанк в ПСОВ край „Кубратово“ на стойност 6,5 млн.лв. Строителството му вече стартира и се очаква новото съоръжение да допринесе за  достигането за още по-голяма енергийна независимост на цялото дружество с произвежданата „зелена енергия“.

От днес влиза в сила „Харта на клиента“ – първата за ВиК оператор в България. Чрез нея „Софийска вода“, част от Веолия, поема ангажимента да подобри качествено обслужването на потребителите си. В нея има заложени конкретни срокове на работа – като например до 2 часа да се реагира на сигнали, възможност за разсрочено плащане и др. А за изминалите две години и половина, дружеството вече има много нововъведения за удобство на клиентите си, в това число безплатна денонощна телефонна линия, мобилен център за обслужване на клиенти, модерни и функционални нови локации на клиентските центрове, възможност за управление на консумацията на вода чрез използване на „умни водомери“ и много др.

Част от проектите, които се реализират в момента или предстоят: 
- Завършен детайлен хидравличен модел на водопроводната мрежа на Столична община;
- Система за управление на налягането на един от основните стратегически водопроводи на Столична община, т.нар. III-ти водопроводен ринг, както и на т.нар. Промишлен водопровод;
- Рехабилитация на резервоар „Под Симеоново“, с който ще се осигурява стабилно и непрекъснато водоснабдяване за райони Младост  и Студентски;
- Основен ремонт (конструктивно укрепване и подмяна на покривната конструкция) на филтърния корпус в ПСПВ Панчарево на стойност над 1,5 милиона лв.;
- Отливни канали по „Филип Кутев“ и ул. „Хижите“ с диаметри 1800мм и 1200мм от стъклопласт;
- Изграден е главен канализационен клон в „Модерно предградие“ по ул. „Стоян Дуньов“, което позволява развитие на канализация в тази част на столицата;
- Изпълнени са канализационни проекти по улиците „Ген. Паренсов“ и „Иван Вазов“ в центъра на града;
- Осъществява се рехабилитацията на водните камери на един от основните резервоари -  „Коньовица“ (3 камери с общ обем 26 000 куб.м);
- В Горубляне продължава строителството на Главен канализационен клон 4, с което завърши присъединяването в мрежата на домакинствата във водосбора му;
- Продължава изграждането на разделна канализационна мрежа в кв. „Бенковски“;
- Завършва се реконструкцията на Втори водоснабдителен ринг и паралелните му консумативни водопроводи, с който ще се осигури дългосрочно надеждно водоснабдяване на райони Кремиковци, Нови Искър, Сердика, Надежда, Връбница;
- Съвместно с Университета по архитектура, строителство и геодезия се работи по проект за проучване на реалното потребление на вода на глава от населението;
- Приведени са в метрологична годност почти 40 000 водомера;
- Проактивно са подменени над 220 сградни водопроводни отклонения с обща дължина над 8 км;
- 799 теча бяха открити с активни действия от екипи на „Софийска вода“, а други над 11 000 бяха отстранени с бърза реакция от наша страна;
- Спрямо нивата от края на 2016 г. имаме над 800 теча по-малко;
- Общо над 1 500 спирателни крана и пожарни хидранти са подменени или инсталирани;
- Загубите на вода са намалени с над 10 млн. м3, спрямо нивата от 2016 г.;
- Предстои въвеждането на дезинфекция с ултравиолетови лъчи на постъпващата сурова вода в ПСПВ „Бистрица“;
- Предстои внедряването на софтуер за мониторинг на подаваните количества към водопроводната мрежа.

Каква вода пием? Онлайн смяна на партида