Нова цена на услугите на „Софийска вода“ от 01.01.2021 г.

30 декември 2020

Съгласно решение на КЕВР от 30.12.2020 г. от 01.01.2021 г. влизат в сила нови цени на ВиК услугите, извършвани от „Софийска вода“.
Припомняме, че новите цени са изготвени съгласно Бизнес плана на „Софийска вода“ 2017-2021г. и утвърдени от Регулатора.

Доставяне на питейна вода - 1,536 лв./м3
Отвеждане на отпадъчни води - 0,540 лв./м3

Пречистване на отпадъчни води: 
Битови и приравнени към тях потребители 0,370 лв./м3

Промишлени и други стопански потребители:
степен на замърсяване 1 - 0,421 лв./м3
степен на замърсяване 2 - 0,738 лв./м3
степен на замърсяване 3 - 0,924 лв./м3

На основание утвърдените цени по-горе, общата цена на услугите за битови и приравнените към тях потребители, които ползват трите вида услуги – доставяне на питейна вода (водоснабдяване), отвеждане на отпадъчни води (канализация) и пречистване на отпадъчните води, е както следва:

Общо (доставяне, отвеждане и пречистване)- цена в лв. за 1 куб. м. (без ДДС) 2,446 лв.

Общо (доставяне, отвеждане и пречистване)- цена в лв. за 1 куб. м. (с ДДС) 2,935 лв.

ВС „Бели Искър“ 0,113 лв./м3
ВС „Божурище“ 0,478 лв./м3
ВС „Вода с непитейни качества“ 0,781 лв./м3
Каква вода пием? Онлайн смяна на партида