Цената на водата

Текущата тарифа по наредбите на Държавната комисия за енергийно и водно регулиране (ДКЕВР) е сбор от:

  1. Цена за доставяне на питейна вода
  2. Цена за отвеждане
  3. Цена за пречистване

Посочените по-долу цени са в сила от 1 януари 2019 г. съгласно решение на КЕВР №Ц-20 от 28.12.2018 г.

Цени

Цена на услугите за битови и приравнени към тях обществени и други потребители:

Услуга3без ДДСв лева3с ДДСв лева
Доставяне на питейна вода (водоснабдяване)1.3751.650
Отвеждане на отпадъчни води (канализация)0.4430.531
Пречистване на отпадъчни води 0.3330.400
Общо (доставяне, отвеждане, пречистване)2.151

Цена на услугите за промишлени и други стопански потребители:

Услуга3без ДДСв лева3с ДДСв лева
Доставяне на питейна вода (водоснабдяване)1.3751.650
Отвеждане на отпадъчни води (канализация)0.4430.531
Пречистване на отпадъчни води
Степен на замърсяване I0.3790.455
Степен на замърсяване II0.6660.799
Степен на замърсяване III0.8320.998
Общо (доставяне, отвеждане, пречистване)
Степен на замърсяване I2.1972.636
Степен на замърсяване II2.4842.980
Степен на замърсяване III2.6503.180
Каква вода пием? Монтаж на водомери с дистанционно отчитане Онлайн смяна на партида