Цената на водата

Текущата тарифа по наредбите на Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) е сбор от:

  1. Цена за доставяне на питейна вода
  2. Цена за отвеждане
  3. Цена за пречистване

Посочените по-долу цени са в сила от 1 януари 2021 г. съгласно решение на КЕВР №Ц-46 от 30.12.2020 г.

Цени

Цена на услугите за битови и приравнени към тях обществени и други потребители:

Услуга3без ДДСв лева3с ДДСв лева
Доставяне на питейна вода (водоснабдяване)1.5361.843
Отвеждане на отпадъчни води (канализация)0.5400.648
Пречистване на отпадъчни води 0.3700.444
Общо (доставяне, отвеждане, пречистване)2.4462.935

Цена на услугите за промишлени и други стопански потребители:

Услуга3без ДДСв лева3с ДДСв лева
Доставяне на питейна вода (водоснабдяване)1.5361.843
Отвеждане на отпадъчни води (канализация)0.5400.648
Пречистване на отпадъчни води
Степен на замърсяване I0.4210.505
Степен на замърсяване II0.7380.886
Степен на замърсяване III0.9241.109
Общо (доставяне, отвеждане, пречистване)
Степен на замърсяване I2.4972.996
Степен на замърсяване II2.8143.377
Степен на замърсяване III3.0003.600
Каква вода пием? Онлайн смяна на партида