Цената на водата

Текущата тарифа по наредбите на Държавната комисия за енергийно и водно регулиране (ДКЕВР) е сбор от:

  1. Цена за доставяне на питейна вода
  2. Цена за отвеждане
  3. Цена за пречистване

Посочените по-долу цени са в сила от 1 януари 2020 г. съгласно решение на КЕВР №Ц-37 от 23.12.2019 г.

Цени

Цена на услугите за битови и приравнени към тях обществени и други потребители:

Услуга3без ДДСв лева3с ДДСв лева
Доставяне на питейна вода (водоснабдяване)1.4611.753
Отвеждане на отпадъчни води (канализация)0.4950.594
Пречистване на отпадъчни води 0.3490.418
Общо (доставяне, отвеждане, пречистване)2.3052.766

Цена на услугите за промишлени и други стопански потребители:

Услуга3без ДДСв лева3с ДДСв лева
Доставяне на питейна вода (водоснабдяване)1.4611.753
Отвеждане на отпадъчни води (канализация)0.4950.594
Пречистване на отпадъчни води
Степен на замърсяване I0.3980.477
Степен на замърсяване II0.6980.837
Степен на замърсяване III0.8731.047
Общо (доставяне, отвеждане, пречистване)
Степен на замърсяване I2.3542.824
Степен на замърсяване II2.6543.184
Степен на замърсяване III2.8293.394
Каква вода пием? Онлайн смяна на партида