Справки

“Софийска вода” АД издава справки за баланс по индивидуална партида, справка за етажната собственост както и справка за показанията на водомер за топла вода, служеща пред дружествата за топлинно счетоводство.

Цени

Услугабез ДДСв левас ДДСв лева
Справка за етажна собственост за период по-дълъг от последните 12 месеца /до 10 работни дни/16.0019.20
Справка показания на топъл водомер, служеща пред дружествата за топлинно счетоводство /до 10 работни дни/9.5011.40
Справки за индивидуална партида (баланс) за период по-дълъг от последните 12 месеца /до 10 работни дни/ 10.0012.00
Издаването им може да се заяви от титуляря на партидата или от упълномощено от него лице.

Как да заявите услугата?

За да заявите услугата е необходимо е да посетите удобен за Вас Център за обслужване на клиенти на Софийска вода.

Необходими документи

 Клиентски номер;

Лична карта на титуляря/собственика;

Пълномощно, в случаите, в които молбата не се подава от титуляря/собственика.

За услугата „Справка за етажна собственост“ са необходими следните документи:

Пълномощно или актуален официален документ, от който да е видно, че заявителя е домоуправител или упълномощено от живущите в етажна собственост (ЕС) лице.

Протокол от проведено общо събрание на етажна собственост или Протокол за упълномощаване с подписите на собствениците/ ползвателите на имотите.

Каква вода пием? Онлайн смяна на партида