Споразумение за разсрочено плащане

Ако имате натрупани задължения и не можете в кратки срокове да ги погасите, „Софийска вода” предлага споразумение за разсрочено плащане. При договаряне на условията му се прилага индивидуален подход към всеки клиент и в зависимост от възможностите за плащане се определя срокът за погасяване на дълга и размера на месечните вноски.

Чрез подписването на този документ заявявате желанието си да изплатите сметките си в съответствие с уговорения погасителен план и като го спазвате, дружеството не предприема допълнителни действия по събиране на дълга.
Условия на споразумението:
Споразумението се сключва с титуляра на сметката или упълномощено от него лице. 
По партида на етажна собственост, споразумението се сключва от упълномощено от етажната собственост лице, като упълномощаването задължително се удостоверява с документ.

Споразумение може да бъде сключено за дълг, натрупан за период, по-голям от 2 месеца.
Установена практика е изплащането на дълга да се разсрочи до 6 (шест) месеца, като първоначалната вноска по него за физически лица е 30%, а за еднолични търговци и юридически лица – 50% от дължимата сума.
От датата на сключване на споразумението не се начисляват лихви по дълга, при условие, че вноските се плащат в предвидените срокове.
Текущите сметки се плащат успоредно с вноските по разсроченото задължение.

За допълнителна информация можете да се обърнете към нашите центрове за обслужване на клиенти или Телефонния ни център на номер: 0800 1 21 21.

Сключване на споразумение

В центровете за обслужване на клиенти
При посещение в дома ви от представители на „Софийска вода” - посредници „Събиране на задължения”, както и при инициирана от тях среща в офис на компанията.

Представителите на дружеството се легитимират със служебна карта и пълномощно. При плащане задължително се издава касов бон с логото на „Софийска вода” АД. Информация за техните провомощия ще намерите в Телефонния ни център.

Необходими документи

Попълнено заявление.
Каква вода пием? Онлайн смяна на партида