Проектиране на улични ВиК мрежи и сградни ВиК отклонения

"Софийска вода" предлага услуга за изготвяне на проекти за улични ВиК мрежи и съоръжения съвместно със сградни водопроводни и канализационни отклонения, осъществяващи връзката между имота и уличната инфраструктура.

Към изготвените проекти за улични ВиК мрежи и сградни ВиК отклонения, дружеството предлага допълнително изработване на проекти по част Пътна /„Проект за възстановяване на пътна настилка“ и „Временна организация и безопасност на движението“/, Пожарна безопасност и съгласуване на проектите в необходимите инстанции.


Ценоразпис


Типове проекти:

проекти за улични водопроводни мрежи;
проекти за улични канализационни мрежи;
проекти за сградни водопроводни отклонения;
проекти за сградно канализационно отклонение; 
проекти по част пътна: Възстановяване на настилки и временна организация и безопасност на движението;
план за безопасност и здраве; 
пожарна безопасност и част конструктивна (при необходимост); 
план за управление на строителните отпадъци (ПУСО);
съгласуване на изготвените проекти по инстанции: окомплектоване на необходимите документи, внасяне на документацията в експлоатационните дружества, следене за спазване сроковете за съгласуване.

Как да заявите услугата?

Заявяване на услугата може да се направи в Бизнес Парк София, сгр.2А, след предварителна уговорка с проектантския екип.

Информация за услугата може да се получи:
на телефони: 02 812 24 53, 0800 121 21;
в центрове за обслужване на клиенти на "Софийска вода";
e-mail адрес: proektirane@sofiyskavoda.bg

Необходими документи

копие на актуални изходни данни от “Софийска вода” АД;
копие от сключен Предварителен договор със “Софийска вода” АД;
копие на съгласуван проект за сградните ВиК инсталации – отнася се само за сградни ВиК отклонения;
копие от актуална скица на имота /с нанесено на нея място на изгребна яма – при липса на улична канализация пред лицето на имота/;
копие от документ за собственост;
 копие от договор за поръчка за изграждане на инфраструктурни обекти сключен между Столично община и частния инвеститор – отнася се само за улични ВиК мрежи;
копие от указателно писмо на  СО - НАГ (Столична община - Направление архитектура и градоустройство) – отнася се само за улични ВиК мрежи;
копие от удостоверение за собствеността на имотите, през които минава трасето на новопроектирания провод, от съответната община (районна администрация) – отнася се само за улични ВиК мрежи;
копие от одобрен нивелетен план от Столична община дирекция „Териториален кадастър”– отнася се само за улични ВиК мрежи;
актуална извадка от кадастрална карта за района в обхвата на разработката – отнася се само за улични ВиК мрежи;
одобрен регулационен план в обхвата на разработката – отнася се само за улични ВиК мрежи;
извадка от актуален подземен кадастър в обхвата на разработката – отнася се само за улични ВиК мрежи.

Допълнителни документи:

геодезическо заснемане;
изходни данни от дружествата и други;
одобрени идейни проекти или план схеми по част ВиК в обхвата на разработката, които се съхраняват в СО - НАГ – отнася се само за улични ВиК мрежи.

Участия на Лабораторен изпитвателен комплекс в тестове за пригодност Център за обслужване на клиенти в Мега мол Люлин         
     
    
    You need to upgrade your Flash Player   
You need to upgrade your Flash Player