Проектиране на сградни ВиК отклонения

"Софийска вода" предлага услуга за изготвяне на проекти за сградни водопроводни и канализационни отклонения заедно с необходимите към тях проектни части.

Ценоразпис
 
Видове услуги:

Изготвяне на проекти:
• Проект за сградни водопроводни отклонения (СВО);
• Проект за сградно канализационно отклонение (СКО);
• Проект по част Пътна и възстановяване на настилки и временна организация и на движението (ВОБД).

Съгласуване на изготвените проекти по инстанции
• Размножаване и окомплектоване на изготвената проектна документация;
• Съгласуване на проектната документацията в съответните експлоатационни дружества и инстанции:
- “Софийска вода” АД;
- “Vivacom“ – „БТК - Експлоатация” АД;
- “Овергаз мрежи” ЕАД;
- “Улично осветление” ЕАД/„Етралукс“ АД/ Консорциум „Сиберия – Техно Лайтнинг“ ДЗЗД;
- “Топлофикация София” ЕАД;
- „ЧЕЗ разпределение България” АД;
- Столична община, Дирекция „Управление и анализ на трафика“;
- Отдел „Пътна Полиция” (ОПП) – СДВР;
- „Трансенерго и РП” ЕООД (при наличие на електротранспорт);
- „Център за градска мобилност“ ЕООД (при наличие на масов градски транспорт).
• Проследяване на процеса на съгласуване с цел спазване на определените срокове;
• Взимане от инстанциите на съгласувания проект;
• Окомплектоване.

Как да заявите услугата?

Заявяване на услугата може да се направи в Бизнес Парк София, сгр.2А, след предварителна уговорка с проектантския екип.

Информация за услугата може да се получи:
на телефони: 02 812 24 53, 0800 121 21;
в центрове за обслужване на клиенти на "Софийска вода";
e-mail адрес: proektirane@sofiyskavoda.bg

 

Необходими документи

Актуална скица на имота;
Актуални изходни данни от “Софийска вода” АД (важат една година);
Сключен предварителен договор между клиента и „Софийска вода” АД за присъединяване на недвижими имоти и потребители на услуги към водоснабдителната и/или канализационни системи;
Съгласуван от Столична община работен проект на вътрешносградната ВиК инсталации;
Разрешение за строеж - за новопроектирана сграда;
Документ за въвеждане в експлоатация/билет за узаконяване или удостоверение от съответната районна администрация на СО за степен на завършеност на строеж - за съществуваща сграда;
Документ издаден от съответната района администрация, удостоверяващ разрешение/съгласие за отводняване чрез изгребна яма и указано местоположение (съгласувана актуална скица на имота с нанесено на нея място на изгребна яма), в случаи че пред лицето на имота няма канализация, експлоатирана от „Софийска вода”;
В случай на преминаване през чужд имот - нотариално заверен договор между собствениците (по чл. 193 от ЗУТ), вписан в имотния регистър като тежест и на двата имота или вписана Заповед за право на прокарване на ВиК отклонения в хипонезата на преминаване през общински имот;
Геодезическо заснемане (при наличие) - dwg формат;
Изходни данни от експлоатационните дружества (при наличие).

Забележка: Предоставят се копия на документите.
Каква вода пием? Онлайн смяна на партида