Проектиране на улични ВиК мрежи

"Софийска вода" АД предлага услуга за изготвяне на проекти за улични ВиК мрежи и съоръжения заедно с необходимите към тях проектни части, съгласно Наредба № 4 за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти.
Цената се определя след оглед на място и преглед на изходната информация.

Видове услуги:

Изготвяне на проекти:
• Проект за улични водопроводи и съоръжения;
• Проект за улична канализация и канализационни съоръжения;
• Проект по част Пътна и възстановяване на настилки и временна организация и на движението (ВОБД);
• Проект по част Конструктивна;
• Проект по част Геодезия;
• План за безопасност и здраве;
• План за управление на строителните отпадъци (ПУСО).

Съгласуване на изготвените проекти по инстанции
• Размножаване и окомплектоване на изготвената проектна документация;
• Съгласуване на проектната документацията в съответните експлоатационни дружества и инстанции:
- “Софийска вода” АД;
- “Vivacom“ – „БТК - Експлоатация” АД;
- “Овергаз мрежи” ЕАД;
- “Улично осветление” ЕАД/„Етралукс“ АД/ Консорциум „Сиберия – Техно Лайтнинг“ ДЗЗД;
- “Топлофикация София” ЕАД;
- „ЧЕЗ разпределение България” АД;
- Столична община дирекция „Териториален кадастър”;
- Столична община дирекция „Зелена система”;
- Районна служба „Пожарна безопастност и защита на населението” (РСПБЗН);
- Столична регионална здравна инспекция (СРЗИ);
- Столична община, Дирекция „Управление и анализ на трафика“;
- Отдел „Пътна Полиция” (ОПП) – СДВР;
- „Трансенерго и РП” ЕООД (при наличие на електротранспорт);
- „Център за градска мобилност“ ЕООД (при наличие на масов градски транспорт).
• Проследяване на процеса на съгласуване с цел спазване на определените срокове;
• Взимане от инстанциите на съгласувания проект;
• Окомплектоване.

Как да заявите услугата?

Заявяване на услугата може да се направи в Бизнес Парк София, сгр.2А, след предварителна уговорка с проектантския екип.

Информация за услугата може да се получи:
на телефони: 02 812 24 53, 0800 121 21;
в центрове за обслужване на клиенти на "Софийска вода";
e-mail адрес: proektirane@sofiyskavoda.bg
 

Необходими документи

• Актуални изходни данни издадени от “Софийска вода” АД (важат една година);
• Указателно писмо на  Направление „Архитектура и градоустройство” на Столична община и одобрени идейни проекти или план схеми по част ВиК в обхвата на разработката, съхранявани в НАГ;
• Удостоверение за собствеността на имотите, през които минава трасето на новопроектирания провод, от съответната районна администрация на СО;
• Договор за поръчка за изграждане на инфраструктурни обекти сключен между Столично община и частен инвеститор;
• Сключен предварителен договор между клиента и „Софийска вода” АД за присъединяване на недвижими имоти и потребители на услуги към водоснабдителната и/или канализационни системи;
• Одобрен нивелетен план за улицата, по която минава трасето на новопроектирания провод от Дирекция „Териториален кадастър” към Столична община;
• Актуална извадка от кадастрална карта за района в обхвата на разработката - dwg формат;
• Одобрен регулационен план в обхвата на разработката - dwg формат;
• Извадка от актуален подземен кадастър в обхвата на разработката - dwg формат;
• Геодезическо заснемане (при наличие) - dwg формат;
• Изходни данни от експлоатационните дружества (при наличие).
Забележка: Предоставят се копия на документите.
Каква вода пием? Онлайн смяна на партида