Проектиране на улични ВиК мрежи

"Софийска вода" АД предлага услуга за изготвяне на проекти за улични ВиК мрежи и съоръжения заедно с необходимите към тях проектни части, съгласно Наредба № 4 за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти.
Цената се определя след оглед на място и преглед на изходната информация.

Видове услуги:

Изготвяне на проекти:
• Проект за улични водопроводи и съоръжения;
• Проект за улична канализация и канализационни съоръжения;
• Проект по част Пътна и възстановяване на настилки и временна организация и на движението (ВОБД);
• Проект по част Конструктивна;
• Проект по част Геодезия;
• План за безопасност и здраве;
• План за управление на строителните отпадъци (ПУСО).

Съгласуване на изготвените проекти по инстанции
• Размножаване и окомплектоване на изготвената проектна документация;
• Съгласуване на проектната документацията в съответните експлоатационни дружества и инстанции:
- “Софийска вода” АД;
- “Vivacom“ – „БТК - Експлоатация” АД;
- “Овергаз мрежи” ЕАД;
- “Улично осветление” ЕАД/„Етралукс“ АД/ Консорциум „Сиберия – Техно Лайтнинг“ ДЗЗД;
- “Топлофикация София” ЕАД;
- „ЧЕЗ разпределение България” АД;
- Столична община дирекция „Териториален кадастър”;
- Столична община дирекция „Зелена система”;
- Районна служба „Пожарна безопастност и защита на населението” (РСПБЗН);
- Столична регионална здравна инспекция (СРЗИ);
- Столична община, Дирекция „Управление и анализ на трафика“;
- Отдел „Пътна Полиция” (ОПП) – СДВР;
- „Трансенерго и РП” ЕООД (при наличие на електротранспорт);
- „Център за градска мобилност“ ЕООД (при наличие на масов градски транспорт).
• Проследяване на процеса на съгласуване с цел спазване на определените срокове;
• Взимане от инстанциите на съгласувания проект;
• Окомплектоване.

Как да заявите услугата?

Заявяване на услугата може да се направи:

на телефони: 0882 477 195 или на 02 812 24 53;
на имейл адрес proektirane@sofiyskavoda.bg;
на място в Бизнес парк София (БПС), сграда 2А, след предварителна уговорка с проектантския екип.
 
Необходимите документи могат да бъдат изпратени на имейл или предоставени на място в БПС (препоръчително е да се посочи телефон и лице за контакт). След преглед на документите ще изготвим и предоставим оферта, в случай че информацията е с достатъчен обхват за направа на ценово предложение. При необходимост от предоставяне на допълнителна информация, ще се свържем с вас за уточнение или за уговаряне на среща.

След одобрение на офертата се подписва договор за проектиране.

Допълнителна информация за услугата може да получите на безплатен телефон 0800 121 21.

Необходими документи

• Актуални изходни данни издадени от “Софийска вода” АД (важат една година);
• Указателно писмо на Направление „Архитектура и градоустройство” на Столична община и одобрени идейни проекти или план схеми по част ВиК в обхвата на разработката, съхранявани в НАГ;
• Удостоверение за собствеността на имотите, през които минава трасето на новопроектирания провод, от съответната районна администрация на СО;
• Договор за поръчка за изграждане на инфраструктурни обекти сключен между Столично община и частен инвеститор;
• Условия за присъединяване;
• Работен проект за сградна ВиК инсталация и вертикална планировка, при наличие;
• Одобрен нивелетен план за улицата, по която минава трасето на новопроектирания провод от Дирекция „Териториален кадастър” към Столична община;
• Актуална извадка от кадастрална карта за района в обхвата на разработката - dwg формат;
• Одобрен регулационен план в обхвата на разработката - dwg формат;
• Извадка от актуален подземен кадастър в обхвата на разработката - dwg формат;
• Геодезическо заснемане (при наличие) - dwg формат;
• Изходни данни от експлоатационните дружества (при наличие).
Забележка: Предоставят се копия на документите.
Каква вода пием? Онлайн смяна на партида