Административна помощ при окомплектоване на докумени за откриване на партиди

„Софийска вода“ АД предлага административна помощ при откриване на партиди за цели сгради - етажни собствености. Услугата се отнася, както за нови сгради, така и за сгради - етажни собствености, в които потреблението на вода се отчита само по приходен (общ) водомер.

Ако искате да преминете към индивидуално отчитане и заплащане на изразходваната от Вас вода, можете да заявите откриване на индивидуални партиди чрез решение, взето на Общо събрание на етажната собственост.

Цени

Услугабез ДДСв левас ДДСв лева
Документи до 20 броя30.0036.00
Доплащане за всеки следващ брой1.501.80
Услугата включва попълване и окомплектоване на документи за откриване на партиди. Срокът за извършване на услугата се определя в зависимост от заявения брой.

Как да заявите услугата?

Необходимо е да посетите удобен за Вас Център за обслужване на клиенти на "Софийска вода".

Необходими документи

За нови сгради

- Заявление
за Административна помощ при откриване на индивидуални партиди за нови сгради;
-  Справка – площообразуване на сградата;
-  Разрешение за ползване на сградата;
-  Списък с данни на нови потребители за обектите в сградата /Име, презиме и фамилия на собственик/ци на имота, ЕГН на собственик/ци на имота, Вх.№ на документ за собственост, адрес на имота, адрес за кореспонденция, телефон за връзка и брой ползватели/;
-  Пълномощно за представителство.

При наематели/ползватели на имоти

Ако собственикът на имота е съгласен титуляр на индивидуалната партида да бъде неговият наемател/ползвател, той трябва да изрази това като към данните в информационния лист се приложи и неговата Декларация (Приложение 3).


При съсобствен имот


Необходимо е съсобствениците да заявят, че са съгласни посочено от тях лице да бъде титуляр на партидата и изразяват това като към информационния лист прилагат попълнена Декларация (Приложение №4). 

За цели сгради - етажни собствености


- Заявление за Административна помощ при откриване на индивидуални партиди за цели сгради - етажни собствености;
- Протокол с решение на Общото събрание на етажната собственост за откриване на индивидуални партиди и избран представител от датата на провеждане на събранието;
-  Разрешение за ползване на сградата;
-  Списък с данни на нови потребители за обектите в сградата /Име, презиме и фамилия на собственик/ци на имота, ЕГН на собственик/ци на имота, Вх.№ на документ за собственост, Адрес на имота, адрес за кореспонденция, телефон за връзка и брой ползватели/;
-  Справка – площообразуване на сградата; 
-  Пълномощно за представителство.


При наематели/ползватели на имоти

Ако собственикът на имота е съгласен титуляр на индивидуалната партида да бъде неговият наемател/ползвател, той трябва да изрази това като към данните в информационния лист се приложи и неговата Декларация (Приложение 3).


При съсобствен имот


Необходимо е съсобствениците да заявят, че са съгласни посочено от тях лице да бъде титуляр на партидата и изразяват това като към информационния лист прилагат попълнена Декларация (Приложение №4).

Каква вода пием? Онлайн смяна на партида