Сключване на предварителен договор

“Софийска вода” предлага технически услуги за издаване на становища, изходни данни, съгласуване на проекти, присъединяване към ВиК мрежата и други.

Предварителен договор се подписва съгласно чл.143, ал.1, т.3 от Закона за устройство на територията и Наредба №4 на МРРБ от 14.09.2004 г. за условията и реда за присъединяване на потребителите и ползване на водоснабдителните и канализационните системи.

Страни по този договор са "Софийска вода" и собственикът на имота или носителят на ограниченото вещно право на строеж. Той може да бъде сключен лично от тях или от упълномощено лице, въз основа на нотариално заверено пълномощно (в което специално се упоменава правото за подписване на договор със "Софийска вода").

Цени

Услугабез ДДСв левас ДДСв лева
Бърза (до 10 работни дни)300.00360.00
Експресна (до 5 работни дни)600.00720.00
Обикновена (до 20 работни дни)0.000.00
Предварителният договор урежда отношенията между „Софийска вода” и клиента в процеса на съгласуване на инвестиционни проекти в частта, касаеща сградното водопроводно и/или канализационно отклонения.

Изпълнението на задълженията по този договор е необходима предпоставка за сключване на Договор за присъединяване на недвижими имоти и потребители на вода към водопроводните и/или канализационните системи и за предоставяне на услугите водоснабдяване (по смисъла на чл.5, ал.1 от Наредба № 4 от 14.09.2004г. за условията и реда за присъединяване на потребителите и за ползване на водоснабдителните и канализационни системи - Наредба №4) и канализация (по смисъла на чл.5, ал. 2 от Наредба № 4) за обекта.

Как да заявите услугата?

За да заявите услугата, можете да посетите удобен за Вас Център за обслужване на клиенти на „Софийска вода”.

 

Когато се представят копия на необходими документи за сключване на предварителен договор, те трябва да бъдат заверени от собственика или от упълномощено от него лице със собственоръчен подпис и „вярно с оригинала”.

Необходими документи

За да сключите Предварителен договор за присъединяване към ВиК мрежата е необходимо да разполагате с:


Актуални изходни данни (важат една година), представляващи скица от Географската информационна система на „Софийска вода”.
Те са придружени от обяснителна бележка, с която дружеството е дало задължителни за клиента указания. Когато са посочени повече от един повод за включване към мрежата, клиентът има право на избор.

Документ за собственост или отстъпено право на строеж.
 Актуална скица на имота и виза за проектиране, когато законът предвижда издаването на такава.
Документ издаден от съответната района администрация, удостоверяващ разрешение (съгласие) за отводняване чрез изгребна яма и указано местоположение, в случаи че пред лицето на имота няма канализация, експлоатирана от „Софийска вода”.
В случай, че отклоненията минават през чужд имот, е необходим и нотариално заверен договор между собствениците (по чл. 193 от ЗУТ). Той трябва да е вписан в имотния регистър като тежест и на двата имота. 
Заявление за сключване на предварителен договор.
При необходимост от издаване на дубликат на договор трябва да подадете заявление за дубликат.


Когато клиентът е юридическо лице са необходими още:

Документи за дружеството и документи, легитимиращи представляващия.

При представителство:

Нотариално заверено пълномощно, с изрично указано право упълномощеният да представлява клиента пред „Софийска вода” във връзка със сключване на договор.

Ако е необходимо, „Софийска вода” може да изисква и други, изрично указани документи.

Каква вода пием? Монтаж на водомери с дистанционно отчитане Онлайн смяна на партида