Издаване на изходни данни за проектиране на отклонения от ВиК мрежи

“Софийска вода” предлага технически услуги за издаване на становища, изходни данни, съгласуване на проекти и други.

Цени

Услугабез ДДСв левас ДДСв лева
Обикновена (до 15 работни дни)162.00194.40
Експресна324.00388.80
Изходните данни, издавани от „Софийска вода” , представляват скица от Географската информационна система (ГИС) на дружеството, придружена от обяснителна бележка. Предоставените данни за местоположението на ВиК проводите и съоръженията са схематични и не са геодезически заснети. Данните са част от ГИС базата данни, поддържана от "Софийска вода" , на ВиК проводите и съоръженията, на територията на Столична община. Цифровите модели на ВиК проводите, са създадени от наличния картен материал на „Водоснабдяване и канализация” ЕАД за проводите, изградени преди 2000г., от плановете на подземните проводи и съоръжения на територията на Столична община и от екзекутивна документация за проводите, изградени след 2000г. Отговорността на "Софийска вода" за пълнотата, актуалността и достоверността на предоставяната информация се ограничава само до съответствието на данните в цифровите модели на ВиК проводите с графичния им оригинал.

„Софийска вода”  дава задължителни за клиента указания и когато е посочен повече от един провод за включване към мрежата, клиентът има право на избор

Как да заявите услугата?

За да заявите технически услуги, можете да се обърнете към центровете за обслужване на клиенти на „Софийска вода”  или да потърсите допълнителна информация на телефон: 0800 1 21 21.

Необходими документи

Попълнено заявление ;
Копие от документ за собственост или документ за учредено право на строеж в чужд имот;
Копие от визата за проектиране-2 бр. в случаите, когато издаването й е задължително, или копие от одобрен Подробен устройствен план; 
Разрешение за поставяне – за преместваеми обекти (по смисъла на р.ІХ, гл.ІІІ от ЗУТ);
Актуална скица на имота, издадена от техническата служба на общината, при условие, че визата за проектиране не е издадена върху такава;
Други, изрично указани от дружеството, при необходимост.
Каква вода пием? Онлайн смяна на партида