Становище за въвеждане в експлоатация на улични водопроводи или канали и участие в ДПК

Цени

Услугабез ДДСв левас ДДСв лева
Бърза ( до 10 работни дни )670.00804.00
Експресна ( до 5 работни дни )1340.001608.00
Обикновена ( до 20 работни дни )335.00402.00
“Софийска вода” предлага технически услуги за издаване на становища, изходни данни, съгласуване на проекти и други.

Как да заявите услугата?

За да заявите технически услуги, можете да се обърнете към центровете за обслужване на клиенти на „Софийска вода”  или да потърсите допълнителна информация на телефон: 0800 1 21 21.

Необходими документи

Попълнено заявление;
Разрешение за строеж  (Акт за узаконяване) за уличния водопровод;
Протокол за определяне на строителна линия и ниво за строежи на техническата инфраструктура (Приложение №3 към чл.7, ал.3, т3);
Акт за установяванена всички видове строително монтажни работи, подлежащи на закриване, удостоверяващ, че са постигнати изискванията на проекта за: пясъчна възглавница, монтаж на водопроводни тръби, монтаж на спирателен кран и пожарен хидрант, монтаж на сградно водопроводно отклонение и обратна засипка (Приложение № 12 към чл.7, ал.3, т.12 - Образец 12);
Констативен акт за установяване на годността за приемане на строежа (част или етап от него), подписан от мениджър „Контрол и управление на водопроводната мрежа” в „Софийска вода” АД. (Приложение № 15 към чл.7, ал.3, т.15 - Образец 15);
Документи, удостоверяващи съответствието на вложените строителни продукти със съответните изисквания към строежите;
Констативен протокол за дезинфекция на водопровода;
Санитарно разрешително от Столична регионална инспекция за опазване и контрол на общественото здраве (СРИОКОЗ);
Становище на служба „Пожарна и аварийна безопасност” къв Столична дирекция на вътрешните работи;
Документи от Агенцията по кадастъра за заснет и нанесен уличен водопровод;
Протокол от акредитирана лаборатория за изпитване на достигната плътност на обратната засипка на изкопа;
Протокол от акредитирана лаборатория за възстановяване на пътното легло и пътната настилка;
Екзекутивна документация съгласно чл.74, ал.3 от Закона за устройство на територията;
Документ за стойността на изпълнените строително-монтажни работи;
Необходими документи за издаване на становище за въвеждане в експлоатация на улични ВиК отклонения.


Всички цитирани приложения и образци са от Наредба № 3 на Министерството за регионално развитие и благоустройството за съставяне на актове и протоколи по време на строителството.
Каква вода пием? Онлайн смяна на партида