Качество на питейната вода в София

София пие една от най-добрите води в Европа

С грижа за клиента ние сме поели отговорността да осигуряваме качествена водоснабдителна услуга, като спазваме стриктно нормативните изисквания в страната.

Клиентите в столицата ползват предимно планински води от Рила, които се събират в язовирите “Бели Искър” и “Искър”.

Водата от язовир “Бели Искър” и от малките водоизточници само се обеззаразява с хлор, а водата от язовир „Искър” преминава през няколко етапа на обработка в пречиствателните станции в Бистрица и Панчарево.

Защо се налага  хлориране?
За да е чиста водата и да се гарантират питейните й качества, към нея се добавя хлор. При този процес количеството хлор във водата е достатъчно голямо, за да унищожи вредните микроорганизми и същевременно достатъчно малко, за да е напълно безопасен за човешкото здраве. Това е най-древният и изпитан метод за дезинфекция на питейната вода.

Етапи на пречистване на водата в пречиствателните станции за питейна вода:

  • Към водата се добавя хлор, за да се унищожат бактериите в нея;
  • Когато е необходимо, се добавя реагент (коагулант), чрез който неразтворените вещества във водата се уедряват и по-лесно се задържат от филтрите при следващия етап от пречистването; 
  • Водата се филтрира през слой от кварцов пясък;
  • На изхода на станцията водата се хлорира повторно. Така се осигурява оптималното съдържание на остатъчен хлор, необходимо за предотвратяване на вторично бактериално замърсяване на водата.

Строго контролираме показателите на водата по целия й път до клиентите. Този контрол се осъществява от акредитирания Лабораторен изпитвателен комплекс на “Софийска вода “, както и от Столичната регионална здравна инспекция. По този начин всички качествени показатели на водата се следят стриктно и напълно съответстват на нормативните изисквания в страната, определени с Наредба No 9/16.03.2001 г. на Министерството на околната среда и водите, адаптирана към Европейската директива за качеството на водата.

Лабораторен изпитвателен комплекс (ЛИК) е акредитирана лаборатория, която извършва анализи на проби от питейни и отпадъчни води и утайки, съгласно изискванията на стандарта БДС EN ISO/IEC 17025.

Ако имате съмнения за качеството на водата във вашия дом, можете да потърсите информация или да подадете сигнал в нашия Телефонен център на: 0800 121 21.

Най-често срещаната причина за влошаването на качествените показатели на водата е остарялата вътрешносградна водопроводна инсталация. Собствениците на жилищните сгради са отговорни за нейната изправност и поддръжка, съгласно Наредба № 4 на МРРБ от 14.09.2004 г. за условията и реда за присъединяване на потребителите и за ползване на водоснабдителните и канализационните системи.

Каква вода пием? Онлайн смяна на партида