Декларация за достъпност

 

 РАЗДЕЛ 1 

ЗАДЪЛЖИТЕЛНО СЪДЪРЖАНИЕ 

 

Софийска вода АД се ангажира да осигури достъп до уебсайта си в съответствие с чл. 58в от Закон за електронното управление и чл. 39 и 39а от Наредба за общите изисквания към информационните системи, регистрите и електронните административни услуги. 

 

Настоящата декларация за достъпност се отнася до: 

Уебсайт на адрес: https://www.sofiyskavoda.bg/   
 

Стандарт, който е спазен за осигуряване на достъпно съдържание: 
EN 301 549 V2.1.2 (2018-08) 

 

I. Статус на съответствие 

Съдържанието съответства частично на изискванията на посочения стандарт, поради установени несъответствия и изключения посочени по-долу. 

 

II. Недостъпно съдържание 

Несъответствията със стандарта EN 301 549 V2.1.2 (2018-08) на сайта на МЕУ са описани по-долу в таблица Приложение 1. 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Изискване на стандарта  Пояснения
Алтернативно представяне на записаните аудио материали 

Изискване 9.1.2.1 

Неприложимо 
Не се публикуват записи на аудио материали 

Алтернативно текстово представяне на всички време-базирани материали (аудио, видео) 

Изискване 9.1.2.2  

Не е осигурено 

Аудио представяне на видео съдържанието 

Изискване 9.1.2.3  

Не е осигурено 

Субтитри за аудио и/или видео излъчвания на живо 

Изискване 9.1.2.4 

Неприложимо 
Няма живо видео излъчване 

Синхронизирано аудио представяне на видео съдържанието  Изискване 9.1.2.5 
Не е осигурено 
Управление на звука 

Изискване 9.1.4.2 

Неприложимо 

Няма аудио, което се възпроизвежда като фон или се стартира автоматично 

Достъп чрез клавиатура 

Изискване 9.2.1.1 

Частично осигурено 

По-голямата част от съдържанието е достъпно чрез клавиши от клавиатурата, с изключение на страница „Ремонти 

Регулируеми времеви интервали 

Изискване 9.2.2.1 

Неприложимо 

Няма наложени времеви ограничения за взаимодействие със съдържанието 

Задействане на движението 

Изискване 9.2.2.1 

Неприложимо 

Не се използват функционалности управлявани от движението на устройството или потребителя 

Езикът на всяка отделна част от съдържанието на страницата може да бъде програмно установен. 

Изискване 9.3.1.2 

Неприложимо 
Няма страници със смесено съдържание на различни езици 

 

Достъпни алтернативи за достъп до съдържанието: 

Предоставени са субтитри за цялото предварително записано аудио и/или видео съдържание в синхронизирани носители, с изключение на случаите, когато медията представлява алтернативно представяне на текстово съдържание и това е ясно обозначено.  Изискване 9.1.2.2. от EN 301 549 V2.1.2 (2018-08) 
Публикуваното видео е придружено с пояснителен текст, както и с аудио покритие. 

 

Дата на първоначално изготвяне на декларацията: 24.10.2022 г. 

 

Дата на ежегодна актуализация (преразглеждане) на декларацията:  24.10.2022 г. 

 

Дата на актуализация на декларацията след извършена оценка и съществено преработване на уебсайта: 24.10.2022 г. 

 

Метод, използван за изготвяне на декларацията: 

самооценка, направена от лицето по чл. 1, ал. 1 или 2 от ЗЕУ, собственик на уебсайта/мобилното приложение 

 

 

Обратна информация и данни за контакт 

Адрес за предоставяне на обратна информация и предложения относно достъпността на този уебсайт: 

За предоставяне на обратна информация и предложения относно достъпността на уебсайт, можете да ползвате следния адрес: communications@sofiyskavoda.bg  

Данни за контакт с длъжностно(и) лице(а), отговарящо(и) за достъпността и обработването на заявките, изпращани чрез механизма за предоставяне на обратна информация: 

Владимир Гълъбов, vgalabov@sofiyskavoda.bg, тел. 02 812 2485 

Връзка към форма за заявление за обратна връзка: 

 

 

Процедура и срокове за заявяване и разглеждане на сигнали на граждани и организации за нарушения на изискванията за достъпност на съдържанието на уебсайта на Софийска вода АД 

1. На основание чл. 58г, ал. 1 от ЗЕУ и съобразно утвърдени вътрешни правила в Софийска вода АД по отношение на сигнали и жалби, е приета следната процедура: 

Сигнали, подадени по реда на Закона за електронното управление (ЗЕУ) за нарушения на изискванията за достъпност на съдържанието на уебсайта или интернет сайта на Софийска вода АД, се подават по някой от следните способи: 

  • В централен офис на Софийска вода АД, лично или чрез упълномощено лице, на адрес: гр. София, бул. Цар Борис III №159, Бизнес център „Интерпред“, всеки работен ден от 08:30 до 16:30 

  • Чрез лицензиран пощенски оператор на адрес: гр. София, п.к. 1618, бул. „Цар Борис III №159; 

  • По електронна поща на адрес communications@sofiyskavoda.bg  

1.1. Сигналът се разглежда в срок до един месец от постъпването му, като в същия срок се подготвя и отговор, който съдържа описание на предприетите действия и мерки за отстраняване на нарушението на достъпността и срокът, в който посочените нарушения за достъпност ще бъдат отстранени, или мотивиран отказ, в случаите когато искането е прието за неоснователно и незаконосъобразно; 

1.2. Когато подалият сигнала е посочил електронна поща, отговорът се изпраща, подписан с удостоверение за квалифициран електронен подпис, а в останалите случаи – на хартиен носител, на посочения в сигнала адрес. Когато е посочен неверен или несъществуващ адрес, информацията се смята за получена от датата на изпращането ѝ. 

2. На основание чл. 58 г, ал .2 от ЗЕУ за подателя на сигнала възниква правната възможност да подаде жалба до министъра на електронното управление в случаите, когато Софийска вода АД не отговори на сигнала в едномесечния срок или не предприеме мерки за отстраняване на нарушението на достъпността, за които се е ангажирало в своя отговор. 

2.1 Жалбата до министъра на електронното управление се подава: 

  • чрез деловодството на МЕУ на адрес: ул. “Генерал Йосиф В. Гурко” 6, София 1000 

  • по електронен път, на mail@e-gov.bg (с посочване на тема: „Жалба относно нарушението на достъпността на интернет страници“); 

  • чрез пощенска услуга, на хартиен носител на адреса на МЕУ: ул. “Генерал Йосиф В. Гурко” 6, София 1000. 

3. Съгласно чл. 60а от ЗЕУ, контролът върху съответствието на съдържанието на интернет страниците и мобилните приложения с изискванията за достъпност по чл. 58в от ЗЕУ, се осъществява от министъра на електронното управление по методика съгласно Решение за изпълнение (ЕС) 2018/1524 на Комисията от 11 октомври 2018 г. за установяване на методиката за наблюдение и реда и условията за докладване от държавите членки в съответствие с Директива (ЕС) № 2016/2102 на Европейския парламент и на Съвета относно достъпността на уебсайтовете и мобилните приложения на организациите от обществения сектор (ОВ, L 256/108 от 11 октомври 2018 г.). 

 

 

РАЗДЕЛ 2 

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНО СЪДЪРЖАНИЕ 

При поддържането на сайта си, „Софийска вода“ АД предприема всички необходими действия за осигуряване на съвместимост с наличните стандарти за достъпност. Ако срещате затруднения при работата със сайта на Софийска вода АД или част от съдържанието не е достъпно за Вас, моля да се свържете с нас и да опишете подробно проблема – това ще ни помогне да поддържаме сайта във възможно най-добро състояние и да подобряваме достъпността му непрекъснато. 

Софийска вода АД се ангажира да осигури по-висока степен на достъпност, да отстранява констатираните несъответствия в изискванията за достъпност на интернет страницата си и да осигурява постоянно високо ниво на достъпност на публикуваната информация. 

Дата на публикуване на уебсайта и/или мобилното приложение: 

04.11.2022