Всичко за защитата на личните данни

Управлението на личните данни, тяхното събиране, обработване и защита, е регламентирано от Европейския съюз с Регламент 2016/679 относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на данните. Той има директно приложение за всички държави-членки, включително и България, считано от 25.05.2018 г.

„Софийска вода“ обработва личните данни при спазване на високи стандарти за осигуряване на поверителността, сигурността и защитата им. Дружеството е въвело и прилага необходимите технически и организационни мерки, за да не допуска нерегламентиран достъп, загуба или неоторизирано ползване на лични данни, в пълно съответствие с изискванията на българското и европейското законодателство

Информация за поверителност и защита на личните данни на клиентите

Уважаеми клиенти,

Вашите права и свободи са от изключителна важност за нас.
В случай, че желаете да упражните своите права в качеството Ви на субект на лични данни, за Ваше удобство сме разработили заявление за упражняване на права по „Закон за защита на личните данни“. Може да подадете своето заявление в центровете за обслужване на клиенти на „Софийска вода“, или като изпратите попълненото заявление на и-мейл адрес: bg.ria.gdpr-dpo.all.groups@veolia.com.

За да обработим Вашите заявленията подадени по електронен път е необходимо да са подписани с квалифициран електронен подпис (КЕП), удостоверяващ самоличността на подателя съгласно разпоредбите на чл.37б., ал.2 от ЗЗЛД - Заявление може да се подаде и по електронен път при условията на Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги, Закона за електронното управление и Закона за електронната идентификация. Входящ номер ще Ви бъде изпратен на посочения в заявлението Ви и-мейл адрес.

Надежда Чолакова,
Длъжностно лице за защита на данните на „Софийска вода“
имейл:  bg.ria.gdpr-dpo.all.groups@veolia.com
телефон: 02/812 2 494