Околна среда

„Софийска вода”, част от Веолия, осигурява висококачествени, устойчиви и благоприятни за околната среда водоснабдителни и канализационни услуги, които не само осигуряват на клиентите добро обслужване, но и същевременно предпазват и подобряват околната среда.Язовир Бели Искър

Нашата дейност влияе върху околната среда и затова се ангажираме:

- Ефективно да я защитаваме и да я предпазваме от замърсяванe;
- Да работим съгласно законите, наредбите и стандартите за опазване на околната среда;
- Ефективно и ефикасно да използваме естествените ресурси, в т.ч. енергията, с цел да ги съхраним.

Ръководство на "Софийска вода" АД изразява своя ангажимент по отношение на опазването на околната среда, като осигурява условия и ресурси за внедряване и поддържане на Система за управление на околната среда съгласно изискванията на международния стандарт БДС ISO 14001:2015 и доброволно се присъединява към Схемата на Общността за управление по околна среда и одит (EMAS).

Приемането на система за управление на околната среда осигурява непрекъснат процес за свеждане до минимум риска от замърсяване и други неблагоприятни въздействия върху околната среда, ефикасно използване на ресурсите и повишаване на ефективността от дейностите на дружеството.

„Софийска вода” създаде своята политика за опазване на околната среда и представяме своите постижения в тази посока чрез годишните си екологични декларации (вижте по-долу). Чрез тях идентифицираме действителните и потенциални въздействия върху околната среда от дейността ни и ако е необходимо описваме мерки за предотвратяването и намаляването им.

„Софийска вода” притежава сертификат за управление на околната среда по международния стандарт ISO 14001:2015 . Всяка година компанията преминава успешно през външни контролни одити, които се провеждат от независим сертифициращ орган.
 
Приемането на система за управление на околната среда осигурява непрекъснат процес за свеждане до минимум риска от замърсяване и други неблагоприятни въздействия върху околната среда, ефикасно използване на ресурсите и повишаване на ефективността от дейностите на дружеството.


 

Екологична декларация

Удостоверение за регистрация по EMAS