Съгласуване на работни проекти

Пресъгласуване на работен проект

Виж услуга

Съгласуване на работен проект за повече от 1 сградно водопроводно и/или канализационно отклонение

Виж услуга

Съгласуване на работен проект за 1 водопроводно и 1 канализационно сградно отклонение

Виж услуга

Съгласуване на проект за съоръжения на техническата инфраструктура – сградни отклонения на кабелни трасета: електрически, телефонни, оптични и др., топлофикация и газификация

Виж услуга

Съгласуване на проекти за отводняване на пътни платна

Виж услуга

Съгласуване на работен проект за 1 сградно водопроводно или канализационно отклонение

Виж услуга

Съгласуване на проекти за улични канали, колектори и съоръжения

Виж услуга

Съгласуване на проекти за улични водопроводи и съоръжения

Виж услуга

Съгласуване на проект за мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура за трафопостове, преместваеми обекти и други подобни

Виж услуга