Инвестиционна програма

Инвестиционната програма на "Софийска вода", предвидена в бизнес плана за периода 2017-2021 г., е на обща стойност 209,16 млн. лева. Средногодишният размер е 41,83 млн.лв. За последните 10 години във водоснабдителната и канализационната система на столицата са инвестирани 480 млн. лева.

Съгласно Закона за регулиране на водоснабдителните и канализационните услуги инвестиционната програма е част от бизнес плана на дружеството, приет и одобрен от Държавната комисия за енергийно и водно регулиране.

  
Инвестиционни приоритети:

  • Разширяване на ВиК мрежата, следвайки модела, определен от градоустройствения план на Столична община
  • Висококачествена услуга за отвеждане и пречистване на отпадъчните води по стандартите на ЕС
  • Високоразвита канализационна инфраструктура по стандартите на ЕС
  • Изпълнение на изискванията на стандартите за качество на пречистените отпадъчни води и утайки.
  • Опазване и подобряване на околната среда