Нашата дейност

„Софийска вода” обслужва територията на столицата на страната - икономически и административен център на България. Над 1,5 млн. души е населението, на което предоставяме услуги.

Наша задача е да поддържаме, експлоатираме и развиваме ВиК системата на София съгласно най-добрите инженерни практики и с грижа за клиентите. Затова непрекъснато инвестираме в полза на града.

Инвестираме в полза на града:

  • Висококачествена водоснабдителна услуга по стандартите на ЕС
  • Стабилно и сигурно водоснабдяване на София
  • Високо качество на питейната вода
  • Високоразвита водоснабдителна инфраструктура
  • Минимизиране на загубите на вода

Водоизточници

  • Язовир Бели Искър

Обем: 15 080 000 м3, осигурява около 20% от водопотреблението на града Това е един от най-високопланинските язовири в Европа.

  • Язовир Искър (експлоатира се от НЕК)

Обем: 673 000 000 м3, осигурява около 80% от водопотреблението на града Това е най-големият язовир в страната.

  • Речни водохващания и каптажи

Осигуряват по-малко от 1% от водопотреблението на града. Използва се вода от планините Витоша, Люлин, Плана и Стара планина.