„Златен стандарт“

Проект „Улавяне на метан и комбинирано производство на енергия в пречиствателна станция за отпадъчни води Кубратовo“

Проектът е реализиран на площадката на Софийската пречиствателна станция за отпадъчни води в близост до Кубратово, област София.

Целта на проекта е въвеждане на система за анаеробно третиране на утайките, с улавяне и изгаряне на биогаза в когенерационна инсталация за производство на топло- и електроенергия. Проектът е първоначално разработен и регистриран като проект за съвместно изпълнение (СИ) с подкрепата на Европейската банка за възстановяване и развитие (ЕБВР) и е започнал работа на 1 януари 2007г. Проектът е получил Писмо за одобрение от Министерството на околната среда и водите на България през 2007. Декларация за Одобрение е издадена и от Министерството на икономиката на Кралство Нидерландия на 10 юли 2007 г.
Първоначално проектът е регистриран като проект Съвместно изпълнение (JI) по Протокола от Киото, Процедура 1 с идентификационен номер BG1000166.
 
Поради изтичане срока на протокола от Киото - 31 декември 2012 г, дружеството взе решение да регистрира проекта за улавянето и оползотворяването на метан в Пречиствателна станция Кубратово в доброволния Златен Стандарт (ЗС), което дава възможност за приходи от намаленията на емисии. Очакваното намаление на емисиите парникови газове от проекта след регистрацията му по Златен Стандарт е в размер на 70,276 tCO2e годишно. Проектът  доброволни въглеродни кредити (верифицирани емисионни редукции - ВЕР) и ги търгува на доброволния пазар.

През 2019 г. проектът беше пре-сертифициран по новите изисквания на стандарта GS4GG (Gold Standard for Global Goals) с акцент върху приноса му към изпълнението на Целите за устойчиво развитие на ООН - Цел 13 (SDG 13)- Спешни мерки за борба с климатичните промени, като допълнително беше наблегнато върху две от целите на ООН - Цел 6 (SDG 6): Чиста вода и санитарни условия  и Цел 11 (SDG 11)
(https://www.un.org/sustainabledevelopment/sustainable-development-goals/).

Изпълнени са следните общи мерки за постигане на целите по проекта, както и за спазване на европейските директиви за отпадъчни води и третиране на утайките от отпадъчни води:

Първични утаители

Обновените биореактори се захранват със смесени утайки от първичните утаители и вторичната утайка (излишна активна утайка) от съоръжението за биологично пречистване, като след това се зареждат в биореактора.

Биореактори за анаеробно третиране на утайките

Инсталацията за анаеробно третиране на утайките стабилизира утайката. С тази процедура органичната част от утайката се намалява, което също така съдейства за намаляване на сухото вещество от общата утайка. Този процес има положително влияние върху оразмеряването на звената за третиране на утайките след биореактора, а също и за обезводняване на утайките и премахване на миризмата.
След приключване на процеса на разграждане на утайката, тя се обезводнява и се използва като почвен обогатител.

Помпена станция за сурови утайки

Като част от проекта пет нови помпи с честотно регулиране за сурови утайки са монтирани в съществуващата помпена станция.

Циркулационна система за утайки

За подгряване на сурова утайка и поддържане на температурата на процеса при мезофилни условия (35°C) нова система за комбинирана циркулация на утайки и отопление е инсталирана в сутерена на новата обслужваща сграда. Инсталирани са 6 центробежни помпи за сух монтаж, като четири помпи са в експлоатация и два са в режим на готовност за спешни случаи.
 

Топлообменник

Анаеробният процес се извършва при мезофилни условия, което означава в температурен диапазон от около 33 до 37°С. Свежата входяща сурова утайка следва да се нагрее до необходимите температурни условия. Също така загубата на топлина на биореактора трябва да бъде компенсирана. За тази цел е инсталиран топлообменник за всеки биореактор.
Метанът, добиван в пречиствателна станция за отпадъчни води се улавя в газхолдер, служещ като буфер и след това се подава към когенерационни модули, които от своя страна намаляват закупената електроенергия от мрежата, така и използваното дизелово гориво за отопление. При излишък електроенергията се подава към преносната мрежа.

Проектът е реализиран в две фази:

Анаеробният процес се извършва при мезофилни условия, което означава в температурен диапазон от около 33 до 37°С. Свежата входяща сурова утайка следва да се нагрее до необходимите температурни условия. Също така загубата на топлина на биореактора трябва да бъде компенсирана. За тази цел е инсталиран топлообменник за всеки биореактор. Метанът, добиван в пречиствателна станция за отпадъчни води се улавя в газхолдер, служещ като буфер и след това се подава към когенерационни модули, които от своя страна намаляват закупената електроенергия от мрежата, така и използваното дизелово гориво за отопление. При излишък електроенергията се подава към преносната мрежа.

Две фази по проекта:

Към съществуващите 4 броя анаеробни изгниватели през 2020 г. е изграден още едни допълнителен реактор с аналогичен капацитет, но със съвременно оборудване. В резултат на това се разшири капацитета на системата, състояща се към момента от общо 5 биореактора, с обем от 7000 m3 всеки. Монтирана е и факелна система за изгаряне на метан, състояща се от 2 х DN150 факела.
 
Изграждане на три нови когенерационни модула GE JMS 320 GS-B.LC с 1063 kW електрическа мощност всеки и 1088 kW топлинна мощност, за производство на електрическа и топлинна енергия при изгарянето на биогаз.
От 1 януари 2007 биореакторите, които са изградени по проекта, са в редовна експлоатация. За първия период на Протокола от Киото (01.01.2008 – 31.12.2012г.) проектът е преминал четири верификации и са издадени Единици редуцирани емисии (ЕРЕ) равняващи се на общо 403,796 tCO2e.

След регистрацията на проекта по Златен стандарт през 2013 г.и до август 2020 г., генерираните доброволни редуцирани емисии (VER) са в размер на около 425,000 tCO2e.

На посочения по-долу адрес можете да изпратите коментари и препоръки относно общественото обсъждане:
е-мейл: goldstandard@sofiyskavoda.bg

Телефон: + 359 2 812 25 30; +359 2 813 29 20

Лице за контакти:
Желяз Рангелов
Заместник-директор Отвеждане и пречистване на отпадъчни води

Повече информация относно Фондация Златен стандарт можете да получите на info@goldstandard.org