Информация за планираните мерки за безопасност и начините на действие в случай на авария

В България водата за питейно-битови нужди се дезинфекцира с хлор-газ, натриев хипохлорид, озон или хлорен диоксид, съгласно Наредба № 2 от 22 март 2005 г.. Хлорът е сред най-широко използваните дезинфектанти в световен мащаб при обработката на вода, предназначена за питейно-битово водоснабдяване. Сред основните причини са високонадеждното бактерицидно действие, лесното прилагане и икономичността.
    В пречиствателните станции за питейна вода (ПСПВ) Бистрица и Панчарево суровата вода преминава процеси на физико-химично пречистване, като дезинфекцията е последен етап преди да бъде подадена към клиентите. Поетапно се извършват следните процеси:
-    хлориране за окисление на органичните материали и бактериалната маса във водата;
-    контактна коагулация за уедряване на неразтворените вещества;
-    филтриране;
-    дезинфекция с хлор.
    Предварително окисление и първично обеззаразяване на пречистваната вода с хлор се извършва чрез изградената за целта хлораторна станция с прилежащия към нея склад за хлор. Използваната технологията е призната за една от най-модерните в сектора.
В ПСПВ Бистрица има склад за съхранение на хлор-газ. Най-близките до станцията постройки, жилищни сгради и др., които могат да бъдат засегнати от авария са в периметър от окръжност с радиус от 1000 m около хлораторната станция.

Съхранение и използване на опасни химични вещества и смеси

Химичните вещества и смеси (ОХВС), които се намират на площадката на дружеството се ограничават до хлор, дизелово гориво, белина и кислород.
Табл.1 Съхранение на опасни химични вещества и смеси на площадката (ВИЖ ТУК) 

Мерки в аванс за адекватно поведение от населението при авария с хлор
 
Какво трябва да знаем за хлора (Cl)?
Жълто-зелен газ с остра миризма, по-тежък от въздуха. Използва се за дезинфекция на питейната вода в гр. София;
Нивата на остатъчен хлор  в  питейната вода се наблюдават непрекъснато и се контролират.

С какво е опасен ?
H  270 – Оксидиращ газ;
H  315 - Корозивен/ Дразнещ кожата;
H 319 –  Сериозно дразнещ очите: 
H 331 -  Токсичен при вдишване;
H 335 –  Дразнещ дихателните органи;
H 400 - Опасен за околната среда. Силно токсичен за водни организми.

Какъв е ефекта му върху здравето на човека и околната среда?  
При вдишване от човек:
- на малки количества - дразнещ ефект.
- на големи количества - остри възпаления, задушаване и смърт.
Унищожава живите организми.
Не е запалим, но поддържа горенето.

Какви действия да се предприемат при получаване на сигнал за аварийно изпуснат хлор?
При получаване на сигнала от Гражданска защита:
- Запазете самообладание!
- Информирайте хората около вас за опасността.

Ако се намирате вкъщи:
- Затворете плътно вратите, прозорците и отдушниците;
- Закрепете към тях мокри одеяла, завеси и др.;
- При възможност, заемете горните етажи;
- Ако имате противогаз, го сложете;
- Ако нямате, намокрете марлена превръзка, кърпа или хавлия с 5% разтвор на сода бикарбонат (сода за хляб).

Ако сте на открито:
- Напуснете обгазения район, като се движите перпендикулярно на посоката на вятъра;
- При излизане от обгазения район махнете и проветрете дрехите си;
- Промийте устата и очите и носа с 2% разтвор на сода бикарбонат;
- Измийте тялото си с вода и сапун и облечете чисти дрехи.

Ако сте в превозно средство:
- Затворете прозорците;
- Възможно най-бързо излезте от обгазения район.

Как да окажем първа помощ?
При вдишване:
• Изнесете пострадалия на чист въздух;
• При възможност осигурете вдишване на 100% овлажнен кислород;
Не прилагайте изкуствено дишане!

При контакт с кожата:
• Веднага махнете замърсените дрехи;
• Измийте обилно кожата с вода или 2 % разтвор на сода бикарбонат в продължение на 15 минути;
• При наличие на измръзнали места затоплете засегната площ с топла вода докато се затопли изцяло;
• Да се пие топло мляко със сода и кафе.

При контакт с очите:
• Измийте внимателно и обилно очите с чиста вода, а ако е необходимо дръжте очите отворени;
• Не позволявайте на пострадалия да си търка очите или да ги държи плътно затворени, докато бъде транспортиран до медицинско заведение.

Необходима ли е квалифицирана лекарска помощ? - ЗАДЪЛЖИТЕЛНО!

Мерки в аванс за адекватно поведение при авария с хлор
• Разпръскване на големи количества вода във вид на ситни капчици мъглa.
• Не използвайте въглероден диоксид!

Анализ на аварийните ситуации и последиците от тях  
Анализът на последиците за персонала, населението и околната среда от възможните аварийни ситуации на територията на ПСПВ Бистрица, гр. София се изготвя на база на изискванията на чл. 35, ал.1, т.1 от Закон за защита при бедствия. Основната цел е да се определят най-тежките щети от идентифицираните аварии и да се планират и предприемат подходящи мерки за намаляване на риска от възникване на големи аварии и смекчаване последиците от тях. В обхвата на оценката на възможните аварийни ситуации са дейностите извършвани с ОХВС на територията на ПСПВ Бистрица, докато анализът на потенциалните въздействия обхваща и зони извън рамките на предприятието, доколкото е приложимо.
Най-големи опасности са идентифицирани при дейностите свързани с получаване и използване на хлор в хлораторното стопанство на дружеството.
Възможните аварии в следствие на анализа са:
-    Пожар и експлозия от изтичане на природен газ;
-    Изтичане на хлор при разтоварване от МПС;
-    Изтичане на голямо количество хлор от технологичната система;
    Анализите и моделирането на риска с най-значими потенциални щети включва сценарий с внезапно изтичане на голямо количество хлор от технологичната система за дезинфекция на водата.

Планирани от дружеството мерки за безопасност


Първа зона – зона на висока смъртност
Тази зона е разположена непосредствено до точката на изтичане, където експозиция на висока концентрация на токсичните пари на хлор (20ppm) може да доведе до фатален изход, поради респираторен арест, корозивни промени в органите, опасност от перфорация на трахеята, оток на белия дроб и др. В тази зона се очаква висока  смъртност.
За тази зона, основните мерки за контрол са използване на подходящо класифицирано оборудване за всички дейности с хлор, поддържане на техническите и аварийни системи в изправност (безразрушителен контрол на съдове и тръбопроводи, хидравлични изпитвания, газдетекция, вентилация, поддръжка на скруберната система и ямите за деактивация и др.), адекватна техническа поддръжка на оборудването от компетентен персонал, стриктно спазване на правилата за безопасно разтоварване, съхранение, транспортиране и работа, инспекции, обучения за опасностите и мерките за контрол и прилагане на добри практики. 
При невъзможност да се спре изтичането на ОХВС се налага евакуация на служителите. Тогава е необходимо да бъдат взети мерки за отцепване на района и недопускане на външни лица. В тази зона трябва да бъдат съсредоточени медицинска и аварийно-спасителна помощ.
Втора зона – зона на сериозни поражения
Това е зоната непосредствено след първата, където също може да има смъртни случаи, но тук предимно ще се наблюдават по-сериозни неблагоприятни ефекти. Отдалечеността от източника на изпускане обуславя наличието на по-слаби неблагоприятни ефекти върху здравето. 
Специфичната миризма на хлор го прави лесен за откриване, и нормалното поведение на човек е да иска да излезе от зоната, ако усети миризмата.  При такива ситуации е възможно да се създаде паника, която да затрудни евакуацията особено сред уязвими лица (болни, с трудна подвижност и т.н), както и да се създаде предпоставка за физически инциденти при сблъсък с МПС, опитващи се да напуснат зоната. 
Основните мерки са навременно алармиране чрез система за оповестяване и готовност за евакуация от засегнатия район. 
В сравнение с първата зона, осигуряването на първа помощ е с по-нисък приоритет тук.
Трета зона – зона на особено внимание
Това е най-отдалечената зона от мястото на възникване на аварията, където също се очакват неблагоприятни ефекти, но по-слаби. В нея трябва да се планират специфични мерки за уязвими обекти (детски градини, болници, домове за стари хора и др.), ако има такива, както и да се осъществява контрол за навлизане в зоната.
Основните мерки са свързани с уязвимите обекти, недопускане навлизане в зоната, както и мерки за информиране и навременна комуникация 

За да бъде, на първо място предотвратено възникването на аварийни ситуации, и след това, ограничeнo разпространението на авария и ликвидиране на последиците в рамките на обекта и извън него, дружеството е предприело и поддържа следните мерки:
-    използване и поддържане само на техническо годно и проверено оборудване за всички дейности с хлор;
-    поддържане на аварийни системи (скруберна инсталация, дегазационни ями, газдетекция, вентилация и т.н.);
-    адекватна поддръжка на оборудването на хлораторнорто стопанство от компетентен персонал;
-    технически проверки и контрол на критичните елементи на съоръженията (дефектоскопия на съдове и тръбопроводи, водни проби, проверка и калибриране на датчици, отсекателни клапани и т.н.);  
-    контролиран достъп до площадката и местата за съхранение на ОХВС;
-    организация на работа за избягване на източници на запалване и привнесени рискове (напр. разрешително за огневи дейности и др.);
-    поддържане на аварийна група и аварийно оборудване;
-    физически контрол при разтоварване на ОХВС;
-    инструкции и правила за безопасно разтоварване, съхранение, транспортиране и работа с ОХВС;
-    информация, обучение и инструктаж за безопасност при работа с ОХВС;
-    осигуряване на ресурси за поддържане в изправност на пожаротехническите средства (ПИС, пожарогасителни средства, хидранти, ВПК и др.);
-    разработване и въвеждане на програма за инспекции и контрол на техническите мерки за защита, предотвратяване на аварии и намаляване на последствията  от тях;
-    информиране на външните екипи за адекватно взаимодействие и помощ (ПБЗН, общински щаб при бедствия и аварии, бърза помощ и т.н.); 
-    съвместни занятия с ПБЗН, общинска служба за бедствия и аварии, бърза помощ и т.н. за подобряване на координацията.

Политика за предотвратяване на големи аварии - Софийска вода АД