Места за предаване на проби

  • СПСОВ Кубратово
    Покажи
    Приемане на проби от отпадъчни води, утайки, обработени биоотпадъци, почви, коагуланти, железен (III) хлорид
  • ПСПВ Бистрица
    Покажи
    Приемане на проби от питейни, повърхностни, подземни, трапезни, изворни и минерални води, води от плувни басейни, белина