Ценово предложение на „Софийска вода“ АД за Бизнес план 2022-2026 година

Ценово предложение на „Софийска вода“ АД за Бизнес план 2022-2026 година


20.09.2023

В изпълнение на Чл.18 от Наредбата за регулиране на ВиК услугите "Софийска вода" АД обявява своето ценово предложение към Бизнес план за петгодишния регулаторен период 2022-2026. Цените на ВиК услугите, които дружеството предвижда при изпълнение на бизнес плана, са разпределени по години:

На основание чл. 14 от Закона за регулиране на водоснабдителните и канализационните услуги (ЗРВКУ) и чл. 18 и чл. 19 от Наредба за регулиране на цените на водоснабдителните и канализационните услуги (НРЦВКУ, обн. ДВ бр. 6 от 2016 г.),  „Софийска вода" АД ще подаде заявление до Комисията за енергийно и водно регулиране за утвърждаване на цени за първия ценови период (2022 г.) и одобряване на цени на всеки от следващите (2023-2026 г.)  при прилагане на методите "горна граница на цени", по услуги и водоснабдителни системи (ВС), както следва:

 
 
 

Цени на ВиК услуги в лв./куб. м. без ДДС

2022 г.

2023 г.

2024 г.

2025 г.

2026 г.

 

ВС "Основна":

 

 

Цена за услугата доставяне на вода на потребителите

 

Битови и приравнените към тях потребители

1.568

1.78

1.843

1.845

1.919

 

Цена за услугата отвеждане на отпадъчни води

 

 

Битови и приравнените към тях потребители

0.497

0.519

0.559

0.594

0.634

 

Цена за услугата пречистване на отпадъчни води

 

 

Битови и приравнените към тях обществени и търговски потребители

0.452

0.565

0.594

0.627

0.64

 

Промишлени и други стопански потребители

 

 

 

 

 

 

степен на замърсяване 1

0.561

0.689

0.725

0.765

0.781

 

степен на замърсяване 2

0.789

0.989

1.04

1.098

  1.12

 

степен на замърсяване 3

0.984

1.238

1.302

1.374

1.403

 

Доставяне на вода с непитейни качества

0.275

0.296

0.299

0.311

0.321

 

Доставяне на вода на друг ВиК оператор

0.135

0.137

0.141

0.147

0.154

 

 

 

 

 

 

 

 
Още новини
Пътниците на летище София вече пълнят бутилки с вода от "умни” чешмички 

Пътниците на летище София вече пълнят бутилки с вода от "умни” чешмички 

Три нови чешми за питейна вода вече са на разположение на пътуващите през...

„Софийска вода“ пуска система за приоритетно обслужване на хора в неравностойно положение

„Софийска вода“ пуска система за приоритетно обслужване на хора в неравностойно положение

Всички центрове за обслужване на клиенти на „Софийска вода“ вече са снабдени с...

Софийска вода на международна среща с оператори на големи канализационни колектори

Софийска вода на международна среща с оператори на големи канализационни колектори

Звено Канализационни услуги на Софийска вода представи постиженията си през...

Да предизвикаме бъдещето на водата заедно!

Под това мото ние представяме плановете си за развитие на ВиК системата на...