-   Резултати от възлагане на обществена поръчка чрез публична покана с предмет: Реконструкция на съществуващ уличен канал (западно улично платно) по ул. Златовръх с начална ревизионна шахта - сградно канализационно отклонение на УПИ Х, кв. 170 (ул. Златовръх 22) до О.Т. 282 и заустване в съществуващ уличен канал Ф500 мм. и Реконструкция на съществуващ уличен водопровод Ф80 с нов диаметър Ф250 (Гл.Кл.XI), по ул. Златовръх в участъка от ул. „Стоян Михайловски“ до ул. „Галичица"

ПриключенДоговор6363.pdf
Дата на публикуване:
Изтегли 93.99 KB, pdf
DogovorRekonstrukciaKanalVodoprovodUlZlatovrah.zip
Дата на публикуване:
Изтегли 47.65 MB, zip
ProtocolRekonstrukciaKanalVodoprovodUlZlatovrah.pdf
Дата на публикуване:
Изтегли 1.16 MB, pdf