Откриване на индивидуална партида

Ако живеете в сграда - етажна собственост, в която потреблението на вода се отчита само по приходен (общ) водомер, и искате да преминете към индивидуално отчитане и заплащане на изразходваната от вас вода, можете да заявите откриване на индивидуални партиди.

Необходимо е това решение да бъде взето на Общо събрание на етажната собственост.

Задължителна предпоставка за индивидуалното отчитане на потреблението е във всеки обособен имот от етажната собственост да има инсталирани и пломбирани водомери, които отговарят на изискванията на Закона за измерванията (виж всички изисквания към водомерите).

Преминаването към индивидуални партиди е възможно при платени задължения по партидата на общия водомер или разпределение на дължимото между собствениците, изразено в решението на Общото събрание.

Процедурата по откриване на партиди започва с подаване на заявление в Център за обслужване на клиенти на "Софийска вода".

Подаденото заявление за откриване на индивидуални партиди се регистрира с дата и входящ номер.

В срок от 10 работни дни ще получите писмено уведомление за датата на първото отчитане на показанията на индивидуалните водомери. Преди посещението в сградата ще бъде поставено и съобщение за предстоящия отчет.

30 дни след първия отчет се извършва втора проверка на показанията на водомерите. Едва след нея се издават индивидуални сметки въз основа на използваните количества вода в отделните имоти в периода между първия и втория отчет на измервателните уреди.

За времето от подаване на заявлението за откриване на партиди до първото отчитане на индивидуалните водомери се издава последна сметка по партидата на общия водомер.

Стойността на тази сметка се разпределя между отделните собственици и какво точно ще е това разпределение е решение на Общото събрание на етажната собственост.

Необходими документи
  • Попълнено заявление за откриване на индивидуални партиди;
  • Попълнено уведомление;
  • Решение на Общото събрание на етажната собственост за откриване на индивидуални партиди, изразено в подписан протокол от събранието. Необходимо е той да съдържа датата на събранието; броя на обособените имоти - апартаменти, гаражи, ателиета и други, за всеки вход поотделно; броя на присъствалите на Общото събрание; дата и т.н. 
  •  В случай на решение на Общото събрание на етажната собственост за разпределяне на дължимата сума между собствениците (към момента на вземане на решение) е необходимо да се представи списък , който трябва да съдържа номер на апартамент, име на собственика, разпределена сума и подпис;
  • Попълнен информационен лист (Приложение №1).

Заявление се подава за всеки водоснабден имот.
   
При наематели/ползватели на имоти

  • Ако собственикът на имота е съгласен титуляр на индивидуалната партида да бъде неговият наемател/ползвател, той трябва да изрази това като към данните в информационния лист се приложи и неговата Декларация (Приложение 3).

При съсобствен имот

  • Необходимо е съсобствениците да заявят, че са съгласни посочено от тях лице да бъде титуляр на партидата и изразяват това като към информационния лист прилагат попълнена Декларация (Приложение №4). 

С попълването на информационния лист, се счита, че се дава съгласие посочените лични данни да се съхраняват, обработват и предоставят на трети лица, във връзка с предлаганите услуги по водоснабдяване, канализация и пречистване на отпадни води, в съответствие със Закона за защита на личните данни.

Опции с възможност за заявка