Изграждане на водопроводно отклонение

Присъединяването към ВиК мрежата на даден имот се извършва от оператора въз основа на подписан договор за присъединяване и заявление от собственика на имота с приложени съгласно ЗУТ- РС, съгласуван и одобрен работен проект от съответните инстанции и дружества, чиито съоръжения се засягат, включително съгласуван проект за част ВОБД при строителството на връзките.

Небходими документи

Попълнено заявление
Разрешение за строеж;
Сключен договор за присъединяване към ВиК мрежата (номер на договора);
Проект за ВиК отклонение, съгласуван със: „Софийска вода”, "Улично осветление", "Топлофикация", "Газификация" и ПТТС, "Холдинг БДЖ" ЕАД, Агенция "Пътна инфраструктура" и "Зелени системи" Столична община;
Чертеж на надлъжен профил на водопроводното отклонение;
Съгласуван проект за Временна организация на движението (при Договори за присъединяване, сключени след 5.10.2010 г.).
 

Опции с възможност за заявка