Вземане на проби от води и транспорт за лабораторен анализ

Лабораторен изпитвателен комплекс (ЛИК) към „Софийска вода“ е високотехнологична лаборатория, която разполага с екип от опитни и високо квалифицирани специалисти и предлага широк спектър от екологични анализи. Лабораторията на „Софийска вода“ е акредитирана по БДС EN ISO/IEC 17025 и притежава сертификат Рег. № 50ЛИ/13.10.2022 г., издаден от Българска служба за акредитация. Микробиологичната лаборатория за питейни води е конструирана и работи в съответствие с Eurachem Guide, Second Edition 2013, Accreditation for Microbiological Laboratories. Специализираната лаборатория за сензорен анализ на води е конструирана в изпълнение на изискванията на ЕА 4/09 G.

Освен задължителният мониторинг на питейната вода за нашите клиенти, при заявка, лабораторията може да прави и допълнителни анализи на питейни, повърхностни, подземни, трапезни, изворни и минерални води, отпадъчни води или утайки които се извършват срещу заплащане. 

Вземането на проби може да се извърши от служител на "Софийска вода" или лично от клиента, който трябва да достави пробата в лабораторията във възможно най-кратък срок след пробовземането.

В случай, че клиентът желае сам да извърши пробовземането е необходимо спазването на всички изисквания за надеждност на пробите за питейни повърхностни, подземни, трапезни, изворни и минерални води, отпадъчни води или утайки.
 
Вземане на проби на води за анализ и транспорт от служител на лабораторията на "Софийска вода" е услуга, която също се извършва срещу заплащане.

Ценоразпис за пробовземане и транспорт

Лабораторията предлага транспорт във и извън района на София. Транспортът се осъществява със специализирани автомобили, оборудвани с хладилни съоръжения.

Лабораторията предлага специализирано пробовземане на дълбочнинни проби с лодка от водоизточници (язовири, езера и др.)

Списък на предлагани услуги от ЛИК